Skip to main content

Công bố người phát ngôn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐẢNH

  • Họ và tên: Ông Võ Văn Phúc
  • Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tà Đảnh
  • SĐT: 0918.934.837