Skip to main content

Thông tin đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐẢNH

  • Địa chỉ: Tỉnh lộ 941, ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  • SĐT: 02963.892.322
  • Email: tadanh@angiang.gov.vn